شایر

جدید
جدید

کنسرو گربه شایر حاوی مرغ و سیب (110 گرم)

‎۳۲٬۰۰۰ تومان

کنسرو گربه شایر حاوی مرغ و کیوی (110 گرم)

‎۳۲٬۰۰۰ تومان

کنسرو توله سگ شایر حاوی مرغ (120 گرم)

‎۲۵٬۰۰۰ تومان

کنسرو بچه گربه شایر حاوی ماهی (90 گرم)

‎۲۰٬۰۰۰ تومان

کنسرو میکس گوشت سگ شایر (800 گرم)

‎۴۵٬۰۰۰ تومان

کنسرو سگ شایر گوشت و سبزیجات (800 گرم)

‎۴۵٬۰۰۰ تومان

کنسرو سگ شایر سیرابی (800 گرم)

‎۴۵٬۰۰۰ تومان

کنسرو سگ شایر مرغ (800 گرم)

‎۴۵٬۰۰۰ تومان

کنسرو سگ شایر مرغ و گوشت (800 گرم)

‎۴۵٬۰۰۰ تومان

کنسرو سگ شایر حاوی سیرابی (400 گرم)

‎۲۹٬۰۰۰ تومان

کنسرو سگ شایر حاوی گوشت قرمز (400 گرم)

‎۲۹٬۰۰۰ تومان

کنسرو سگ شایر حاوی مرغ و گوشت قرمز (400 گرم)

‎۲۹٬۰۰۰ تومان

کنسرو سگ شایر حاوی مرغ (400 گرم)

‎۲۹٬۰۰۰ تومان

کنسرو گربه شایر حاوی مرغ و جگر (400 گرم)

‎۳۲٬۰۰۰ تومان

کنسرو گربه شایر حاوی گوشت قرمز (400 گرم)

‎۳۲٬۰۰۰ تومان

کنسرو گربه شایر حاوی مرغ (400 گرم)

‎۳۲٬۰۰۰ تومان

کنسرو گربه شایر حاوی گوشت قرمز (200 گرم)

‎۲۲٬۰۰۰ تومان

کنسرو گربه شایر حاوی مرغ و بوقلمون (200 گرم)

‎۲۲٬۰۰۰ تومان

کنسرو گربه شایر حاوی مرغ (200 گرم)

‎۲۲٬۰۰۰ تومان

کنسرو گربه شایر حاوی ماهی (200 گرم)

‎۲۲٬۰۰۰ تومان