شایر

جدید

کنسرو گربه شایر مرغ و بوقلمون (400 گرم)

‎32٬000 تومان
جدید

پک 3 تایی کنسرو گربه شایر مرغ و گوشت قرمز

‎55٬000 تومان
جدید

پک 3 تایی کنسرو گربه شایر ماهی تن

‎55٬000 تومان
جدید

پک 3 تایی کنسرو گربه شایر مرغ

‎55٬000 تومان

کنسرو سگ شایر مرغ و گوشت (180 گرم)

‎32٬000 تومان

کنسرو سگ شایر مرغ و سبزیجات (180 گرم)

‎32٬000 تومان

کنسرو گربه شایر مرغ و سیب (110 گرم)

‎32٬000 تومان

کنسرو گربه شایر مرغ و کیوی (110 گرم)

‎32٬000 تومان

کنسرو توله سگ شایر مرغ (120 گرم)

‎25٬000 تومان

کنسرو گربه شایر ماهی (800 گرم)

‎50٬000 تومان

کنسرو بچه گربه شایر ماهی (90 گرم)

‎20٬000 تومان

کنسرو سگ شایر میکس گوشت (800 گرم)

‎45٬000 تومان

کنسرو سگ شایر گوشت و سبزیجات (800 گرم)

‎45٬000 تومان

کنسرو سگ شایر مرغ (800 گرم)

‎45٬000 تومان

کنسرو سگ شایر سیرابی (400 گرم)

‎29٬000 تومان

کنسرو سگ شایر گوشت قرمز (400 گرم)

‎29٬000 تومان

کنسرو سگ شایر مرغ و گوشت قرمز (400 گرم)

‎29٬000 تومان

کنسرو سگ شایر مرغ (400 گرم)

‎29٬000 تومان

کنسرو گربه شایر مرغ و جگر (400 گرم)

‎32٬000 تومان

کنسرو گربه شایر گوشت قرمز (400 گرم)

‎32٬000 تومان

کنسرو گربه شایر ماهی (400 گرم)

‎32٬000 تومان