کنسرو گربه شایر فیله مرغ (110 گرم)

‎۲۷٬۰۰۰ تومان

کنسرو گربه شایر حاوی تن (110 گرم)

‎۲۷٬۰۰۰ تومان

کنسرو گربه شایر حاوی مرغ و بوقلمون (110 گرم)

‎۲۷٬۰۰۰ تومان

کنسرو گربه شایر حاوی مرغ و میگو (110 گرم)

‎۲۷٬۰۰۰ تومان

کنسرو گربه شایر حاوی ماهی (200 گرم)

‎۲۲٬۰۰۰ تومان

کنسرو گربه شایر حاوی مرغ (200 گرم)

‎۲۲٬۰۰۰ تومان

کنسرو گربه شایر حاوی مرغ و بوقلمون (200 گرم)

‎۲۲٬۰۰۰ تومان

کنسرو گربه شایر حاوی گوشت قرمز (200 گرم)

‎۲۲٬۰۰۰ تومان

کنسرو گربه شایر حاوی مرغ (400 گرم)

‎۳۲٬۰۰۰ تومان

کنسرو گربه شایر حاوی ماهی (400 گرم)

‎۳۲٬۰۰۰ تومان

کنسرو سگ شایر حاوی مرغ (400 گرم)

‎۲۹٬۰۰۰ تومان

کنسرو سگ شایر حاوی مرغ و گوشت قرمز (400 گرم)

‎۲۹٬۰۰۰ تومان

کنسرو سگ شایر حاوی گوشت قرمز (400 گرم)

‎۲۹٬۰۰۰ تومان

کنسرو سگ شایر حاوی سیرابی (400 گرم)

‎۲۹٬۰۰۰ تومان

کنسرو سگ شایر مرغ (800 گرم)

‎۴۵٬۰۰۰ تومان

کنسرو سگ شایر مرغ و گوشت (800 گرم)

‎۴۵٬۰۰۰ تومان

کنسرو سگ شایر سیرابی (800 گرم)

‎۴۵٬۰۰۰ تومان

کنسرو سگ شایر گوشت و سبزیجات (800 گرم)

‎۴۵٬۰۰۰ تومان

کنسرو میکس گوشت سگ شایر (800 گرم)

‎۴۵٬۰۰۰ تومان

کنسرو بچه گربه شایر حاوی ماهی (90 گرم)

‎۲۰٬۰۰۰ تومان

کنسرو گربه شایر حاوی ماهی (800 گرم)

‎۵۰٬۰۰۰ تومان